Nasz zespół

Izabela Podsiadłowska - Skąpska

  Notariusz

 

Kieruje zespołem kancelarii, sporządza czynności notarialne

i przeprowadza rozmowy z klientami, udzielając im porad w zakresie dokonywanych czynności. Z notariatem związana jest od końca 1994 roku a na stanowisko notariusza została powołana w 2005 roku. Włada językiem angielskim.

Katarzyna Mazurek

Specjalizuje się przede wszystkim w obrocie nieruchomościami (ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości rolnych) a także opracowuje przedsięwzięcia deweloperskie i prowadzi wszystkie rejestry informatyczne, nadzorując jednocześnie składanie wniosków wieczystoksięgowych przez kancelarię.

tel: 61 64 16 065

760-259-1735

Sylwia Szymańska

Specjalizuje się w prawie spadkowym, rodzinnym a także prawie cywilnym, przygotowuje poświadczenia dziedziczenia, umowy działu spadku, testamenty, podziały majątku oraz wszelkie umowy z zakresu obrotu nieruchomościami, czuwając również nad sądową korespondencją.

tel: 61 64 16 067

(860) 474-1542

Magdalena Dereń

Zajmuje się prawem spółek, protokołowaniem zgromadzeń i obrotem nieruchomościami, przygotowuje akty notarialne zawierające oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, sprawuje również funkcję dyrektora finansowego kancelarii.

tel: 61 64 16 066

(270) 484-0640

Magdalena

Nowicka – Górzna

Opracowuje wszystkie kancelaryjne przedsięwzięcia deweloperskie od podstaw aż do przeniesień własności, zajmując się przy tym również prawem spółek, spadkowym, rodzinnym, prowadząc korespondencję z sądami a także zajmując się kancelaryjnym działem kadr, przy czym obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. Sporządza akty notarialne obejmujące np. umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, dożywocia, umowy   spółek, pełnomocnictwa a także testamenty oraz inne umowy pomiędzy stronami, jeżeli ich obowiązek wynika z przepisów albo też strony chcą takową formę zawieranej przez siebie umowie nadać.
 2. Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia i podejmuje czynności dotyczące europejskiego  poświadczenia spadkowego.
 3. Sporządza poświadczenia – i to zarówno własnoręczności podpisu oraz poświadczenia zgodności odpisów z oryginałami dokumentów, jak i tak zwaną datę pewną – czyli poświadczenie na dokumencie potwierdzające, że dana osoba go okazała (często wykorzystywane w ewentualnych celach dowodowych, gdyż poświadczenie to potwierdza istnienie dokumentu pisemnego w określonej dacie); kolejnym poświadczeniem jest też potwierdzanie pozostawania danej osoby przy życiu lub w określonym miejscu – ten typ poświadczeń z kolei wymagany jest przez zagraniczne organy rentowe, które mają wypłacać świadczenia osobom przebywającym na terytorium naszego kraju.
 4. Doręcza oświadczenia.
 5. Spisuje protokoły – i to zarówno protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych, jak i protokoły z przebiegu określonych zdarzeń – np. istnienia określonych stron internetowych w danym dniu (do protokołu, poza opisem adresów i zakładek stron internetowych załącza się również ich wydruki), taki protokół też może stanowić materiał dowodowy w ewentualnych postępowaniu sądowym np. związanym z naruszeniem praw autorskich danej osoby.
 6. Sporządza protesty weksli i czeków.
 7. Przyjmuje na przechowanie dokumenty a także dane na informatycznym nośniku danych (ale tylko te, o których mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne).
 8. Przyjmuje na przechowanie pieniądze i papiery wartościowe – w tym przypadku jednak może nastąpić to tylko i wyłącznie wówczas, gdy jest to związane z dokonywaną czynnością notarialną (np. przy sprzedaży kupujący przed zawarciem umowy wpłaca pieniądze do depozytu notarialnego z zastrzeżeniem, iż mają zostać one wypłacone sprzedawcy niezwłocznie po zawarciu stosownej umowy).
 9. Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów.
 10. Sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów.
 11. Składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej.
 12. Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

 

OPŁATY NOTARIALNE

Obliczając koszty danej czynności, musimy wziąć zawsze pod uwagę nie tylko koszty notarialne, ale i podatki oraz opłaty sądowe, które notariusz jest zobowiązany pobierać przy sporządzaniu aktów.

Warto skontaktować się z kancelarią, aby uzyskać dokładną informację w tym zakresie.

61 64 16 065

61 64 16 066

Zapraszamy od poniedziałku do piątku

w godzinach od 9.00 do 16.00

ul. Prusa 5/2

60-819 Poznań

sea rover

Izabela

Podsiadłowska-Skąpska

 

Notariusz

Kieruje zespołem kancelarii, sporządza czynności notarialne i przeprowadza rozmowy z klientami, udzielając im porad w zakresie dokonywanych czynności.

Z notariatem związana jest od końca 1994 roku a na stanowisko notariusza została powołana w 2005 roku. Włada językiem angielskim.