Liczba odwiedzin    

Aktualności

pseudapospory

Prezentowane opracowanie stanowi raport końcowy z badania pogłębionego pn. „Badanie potrzeb informacyjnych w zakresie skutecznego monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji...

Raport końcowy z badania pogłębionego pn. „Analiza potencjału naukowo-badawczego regionu w kontekście przygotowania i wdrożenia regionalnego programu interdyscyplinarnych badań w obszarach inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego"

Prezentowane opracowanie stanowi raport końcowy z badania pogłębionego pn. „Analiza potencjału naukowo-badawczego regionu w kontekście przygotowania i wdrożenia regionalnego programu...

Raport końcowy z badania pn. „Analiza możliwości kształcenia kadr na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym w kontekście rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego"

Prezentowane opracowanie stanowi raport z badania pn. „Analiza możliwości kształcenia kadr na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym w kontekście rozwoju inteligentnych specjalizacji...

574-707-5562

10 czerwca 2014 r. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyła się konferencja podsumowująca wyniki badań...

granospherite

Departament Gospodarki i Innowacji ma przyjemność zaprosić na konferencję podsumowującą wyniki badań projektu Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą. Konferencja odbędzie się ...

O projekcie

 

Najnowsze raporty z badań zrealizowanych w ramach projektu RSZZG

 

                       315-332-0086

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej raportów >>

 

 

 

REGIONALNY SYSTEM ZARZĄDZANIA ZMIANĄ GOSPODARCZĄ

Projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki

Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Departament Gospodarki i Innowacji

Oddział Wsparcia Rozwoju Innowacji

 

Założeniem Regionalnego Systemu Zarządzania Zmianą Gospodarczą (RSZZG) jest integracja ludzi, informacji i podmiotów zaangażowanych w kreowanie zmian społeczno–gospodarczych w sposób umożliwiający dążenie do takiego modelu, w którym podstawowe znaczenie ma współpraca różnorodnych środowisk regionalnych w ramach jednego systemu zarządzania zmianą gospodarczą.

 

Rolą RSZZG jest aktywne pozyskiwanie i koordynacja badań i analiz gospodarczych oraz sprawne zarządzanie informacją gospodarczą w regionie.

 

Głównymi interesariuszami projektu są przedsiębiorcy, uczelnie wyższe, jednostki B+R, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje otoczenia biznesu, urzędy pracy oraz mieszkańcy województwa.

 

 

W ramach projektu prowadzone są cykliczne badania i analizy dotyczące rozwoju określonych sektorów społeczno-gospodarczych. W ich wyniku powstają prognozy, analizy porównawcze, scenariusze rozwoju dla takich dziedzin jak: odnawialne źródła energii, przedsiębiorczość i innowacyjne technologie, nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo rolno–spożywcze, turystyka, współpraca międzyregionalna, rynek pracy. Określanie zapotrzebowania na konkretne badania i analizy oraz konsultacje ich wyników odbywa się przy współpracy z w/w interesariuszami. Pozyskane wyniki badań stają się przez to użytecznym instrumentem, do wykorzystania przez wszystkich odbiorców w podejmowaniu decyzji rozwojowych i kształtowaniu zmian gospodarczych.

 

Podstawowym kanałem komunikacji projektu z otoczeniem jest przede wszystkim funkcjonowanie systemu informatycznego, obejmującego bazę zasobów: informacyjnych (wyniki badań, analiz, opracowania dotyczące województwa), badawczych (podaż i popyt na badania i analizy w województwie) oraz system wskaźników syntetycznych, opracowany specjalnie na potrzeby RSZZG do bieżącego monitorowania zmian społeczno–gospodarczych zachodzących w regionie.

 

System informatyczny RSZZG (SI RSZZG) jest kluczowym elementem systemu zarządzania zmianą gospodarczą zapewniającym:

 

1. Zbieranie i analizowanie danych oraz prezentację wyników w postaci zindywidualizowanych raportów.

2. Komunikację pomiędzy interesariuszami w postaci platformy wymiany informacji tj. serwisu internetowego zbudowanego na bazie Systemu Zarządzania Treścią, służącego do publikacji aktualnych informacji gospodarczych oraz informacji dotyczących projektu RSZZG, w tym prowadzonych badań, organizowanych wydarzeń i wypracowanych innowacji.

 

Zasilanie systemu oparte jest o cztery główne źródła informacji:

 

     1. Władza regionalna

     2. Władze samorządu lokalnego

     3. Przedsiębiorcy

     4. Instytucje otoczenia biznesu

 

Realizowane w ramach projektu Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą działania i wynikające z nich korzyści pozwolą na przekształcenie województwa lubelskiego w region uczący się – będący w stanie dobrze reagować na zmiany społeczno-gospodarcze.

                                                                                                                                                                                                                                          Czytaj więcej >>